O DÖNEM TÜRKİYE

    II. ABDÜLHAMİD

 
   SAVAŞLAR
  Trablusgarp Savaşı
  Balkan Savaşları
  I. Dünya Savaşı
  Çanakkale Cephesi
  Doğu Cephesi
  Galiçya Cephesi
  Romanya Cephesi
  Yemen Hicaz Cephesi
  Sina-Filistin Cephesi
  Irak Cephesi
  Suriye Cephesi
  Makedonya Cephesi

   ANTLAŞMALAR

  TRABLUSGARP SAVAŞI
   SONRASI

  Uşi Antlaşması

   BALKAN SAVAŞLARI
   SONRASI

  Londra Antlaşması
  Bükreş Antlaşması
  Bulgaristan-İstanbul Ant.
  Atina Antlaşması
  Sırbistan ile İstanbul Ant.

   I. DÜNYA SAVAŞI SONRASI
  Mondros Mütarekesi
  Paris Barış Konferansı
  San Remo Konferansı
  Sevr Antlaşması

   DİĞERLERİ
  Versay Antlaşması
  Saint Germain Antlaşması
  Triyanon Antlaşması
  Nöyyi Antlaşması

   O DÖNEM TÜRKİYE
  Jön Türkler
  II. Abdülhamid
  İttihat ve Terakki Cemiyeti
  II. Meşrutiyetin İlanı
  31 Mart Olayı
  Harekat Ordusu
  V.Mehmed Reşat Dönemi
  VI.Mehmed Vahidettin Dnm.

   İŞGALLER
  İstanbul'un İşgali
  İngiliz İşgalleri
  Fransız İşgalleri
  İtalyan İşgalleri
  Yunan İşgalleri
  Ermenilerin Ayaklanmaları

V. Murad'ın yerine tahta geçen, II. Abdülhamid yurttaşların yönetime katılmalarını sağlayacak bir anayasa kabul ve ilan edeceğine söz vermişti. Nitekim tahta çıkar çıkmaz I. Meşrutiyeti ilan etti ve bir anayasa hazırlattı. Bu İlk Anayasa (Kanun-i Esasi) 23 Aralık 1876'da ilan edildi.

Anayasa ilan edildikten kısa bir süre sonra 1877-1878 Osmanlı - Rus Savaşı başladı. Osmanlı orduları bu savaşta ağır bir yenilgiye uğradı. Mebuslar Meclisinde hükümet ağır eleştiriler aldı. Bu hezimetin sorumluları arandı. Bu tartışmalara kızan II. Abdülhamid Meclisi Mebusan'ı tatil etti.Böylece 30 yıl sürecek bir istibdat dönemi başlamış oldu. Bu 30 yıllık dönemde, Doğu Rumeli, Mısır, Girit gibi yerlerin yitirilmesini önleyemedi. Dış borçları ödemeye çalışan II. Abdülhamid alacaklı devletlerin "Düyun-i Umumiye" adı altında uluslarası bir örgüt kurarak devlet gelirlerine el atmalarını engelleyemedi. Bu arada İstanbul'un ve diğer illerin imar işleriyle ilgilendi, ayrıca batı esaslarına göre eğitim yapan pek çok okul kurdu. II. Abdülhamid'in açtığı okullarda yetişen yeni kuşak, ülkenin içerisinde bulunduğu durumu hoş karşılamıyor, istibdat yönetimi altında hiçbir gelişme sağlanamayacağını savunuyorlardı. Yeni düşünceleri paylaşan diğer aydınlarla buluşup gizli dernekler kuruyor ve mücadelesini yeraltında yürütmeye çalışıyorlardı. Bu aydınlara da Jön Türkler (Genç Türkler) deniyordu. Giderek bütün gizli dernekleri çatısı altında toplayan Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti kuruldu. Sonradan İttihat ve Terakki Cemiyeti adını aldı. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin asker üyeleri, 1908 yılının Temmuz ayında Saraya başkaldırdılar. Padişahın bu hareketi bastırma girişimleri sonuç vermedi. Sonunda II.Abdülhamid Meşrutiyeti yeniden ilan etti. Seçimler yapıldı ve parlamento oluşturuldu.

Ancak Meclis-i Mebusan'ın yetkilerinin sınırlı olması bir bunalıma yol açtı. Ordudaki okullu subaylarla alaylı subaylar arasında bir gerginlik doğdu. 31 Mart Ayaklanması bu gerginliğin bir sonucuydu. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin merkezi olan Selanik'ten gelen Hareket Ordusu ayaklanmayı bastırdı. II. Abdülhamid tahttan indirildi, Selanik'e gönderildi. Balkan Savaşı çıkınca, II. Abdülhamid İstanbul'a getirildi. 1918 yılında Beylerbeyi Sarayında öldü. Sultan Mahmud Türbesine gömüldü.

 
 

 
Bütün hakları saklıdır © 2000 - FORSNET
 
Yukarı Ana Sayfa