REFORMLAR VE ATILIMLAR

    ULAŞTIRMA

 
   REFORMLAR ve ATILIMLAR
   Siyasal
   Saltanatın Kaldırılması
   Cumhuriyetin İlanı
   Halifeliğin Kaldırılması
   Eğitim
   Milli Eğitim
   Tevhidi Tedrisat Kanunu
   Yeni Harflerin Kabulü
   Kültür
   Tarih
   Dil Devrimi
   Güzel Sanatlar
   Halkevleri
   Hukuk
   Anayasalar
   Anayasa Değişiklikleri
   Kabul Edilen Kanunlar
   Kadın Hakları'nın Kabulü
   Ekonomi
   İzmir İktisat Kongresi
   Tarım
   Sanayi
   Ulaştırma
   Sağlık
   Diğer
   Tekke ve Zaviyeler
   Kılık Kıyafet
   Soyadı Kanunu
   Ölçüler ve Takvim

   ATATÜRK İLKELERİ
   Cumhuriyetçilik
   Milliyetçilik
   Halkçılık
   Laiklik
   Devletçilik
   İnkılapçılık

   MİLLİ SAVUNMA ve
   EMNİYET

   Kara Kuvvetleri
   Hava Kuvvetleri
   Deniz Kuvvetleri
   Jandarma Kuvvetleri
   Emniyet Teşkilatı

   DIŞ POLITIKA
   Musul Sorunu
   Fransa ile İlişkiler
   Yunanistan ile İlişkileri
   İtalya ile İlişkileri
   Rusya ile İlişkileri
   Doğulu Devletler ile İlişkiler
   Milletler Cemiyetine Katılış
   Balkan Antantı
   Montrö Boğazlar Sözleşmesi
   Sadabat Paktı

   ÖNEMLİ OLAYLAR
   Siyasi Gelişmeler
   Cumhuriyet Halk Partisi
   Terakki Perver Cumh. Fırkası
   Şeyh Sait Ayaklanmasi
   Takrir-i Sükun Kanunu
   Atatürk'e Suikast Girişimi
   Serbest Cumhuriyet Fırkası
   Menemen Olayı
   Hatay Sorunu

Bir ülkenin ekonomik kaynaklarının iyi bir şekilde işletilmesi, verimlendirilmesi, dış ticaretinin geliştirilmesi ancak, düzenli bir ulaştırma şebekesi ile mümkündür. Ulaştırma, bir ülkenin siyasi, sosyal, kültürel hayatına etki yaptığı gibi, o ülkenin milli birlik ve bütünlüğünün sağlanmasında da başlıca rol oynar. Yeni devletin kuruluşundan 1938 yılı sonuna kadar, ekonomik kalkınmayı sağlamada altyapıya önem verilmiş, bu amaçla demiryolu, karayolu ve denizyolları öncelikle ele alınmıştır.

DEMİRYOLLARI

Yabancı şirketlerin elinde bulunan demiryollarını satın almak, devletleştirmek, demiryolları politikasının ilk adımını teşkil etmiştir. İkinci adım ise, yeni demiryolları yapmak olmuştur. Yurdu demiryolu ağlarıyla örmek, bir hükümet politikası olarak, ısrarla ve başarı ile uygulanmıştır.

1927 yılında, Münakalat (Ulaştırma) Bakanlığına bağlı olarak Devlet Demiryolları ve Limanları Umum (Genel) Müdürlüğü'nün kurulması ile devlet fiilen demiryolu ve deniz yolu işletmeciliğine başlamıştır. 1929 yılında 5144 km. uzunluğunda olan demiryollarının 2766 km.si devlete, 2378 km.si de yabancı şirketlere ait bulunmakta idi. Yeni kurulan Genel Müdürlük, bir taraftan yeni demiryolu yaparken, diğer taraftan da yabancı şirketlerin elinde bulunan hatların devletleştirilmesini yüklenmiştir. Cumhuriyetin ilanından 1938 yılı sonuna kadar, oldukça kıt kaynaklarla, her yıl ortalama 200 km. toplan 3360 km. demiryolu yeniden yapılmıştır. Herhangi bir dış yardım sağlanmadan dar ve kıt imkanlarla demiryollarının yapılması gerçekten başarılı bir olaydır.

KARAYOLLARI

Cumhuriyet Türkiye'sine Osmanlı İmparatorluğu'ndan intikal eden karayolu uzunluğu 18.335 km.'ye varmakta idi. Bu yolların 13.885 km.'lik kısmı harap ve tamire muhtaçtı. Toprak düzeltilmesi sonucu geçişe müsait yolların uzunluğu ise 4.450 km'ye yaklaşıyordu Üzerinden yaz ve kış motorlu nakil vasıtalarının geçişini sağlayan kasaba ve şehir yollarının yapımı, Cumhuriyet döneminde mümkün olmuştur.

DENİZ YOLLARI

Denizyollarında gelişme çok yönlü olmuştur. Lozan Barış Antlaşması ile Türk karasularında gemi işletme hakkı (Kabotaj hakkı) Türklere bırakılmış, böylece yabancı uyruklu gemilerin yerine Türk yük ve yolcu gemileri almıştır. 1 Temmuz 1926'da Türk Kabotaj Kanunu yürürlüğe girmiştir. 1911'de Türk limanları arasında ulaşımın ancak % 10'unu sağlayan ve 1909'da kurulan Osmanlı Seyrisefain İdaresi Türkiye Cumhuriyeti'ne devredildikten sonra, Türkiye Seyrisefain idaresi adı altında bir devlet hizmeti görmeye başlamıştır. Sahillerimizde yük ve yolcu taşınması devlet ve özel teşebbüs eliyle yürütülürken, devletin bu alanı bir kamu hizmeti sayarak müdahalesi ile, yolcu taşıma işi devlet tekeline bırakılmış, yük taşımada devlet ve özel teşebbüs bir arada faaliyette bulunabilme imkanına kavuşmuştur. Önce Deniz Bank (1938), daha sonra Devlet Deniz Yolları Genel Müdürlüğü (1939) ve daha sonra Denizcilik Bankası (1952) adı ile anılan kuruluşlar deniz ulaştırmasının gelişmesinde büyük rol oynamışlardır.

HAVAYOLLARI

1936 yılında Ankara-İstanbul arasında düzenli uçak seferleriyle Devlet Hava Yollarının çalışmaları başlamıştır. Sonraları Türk Hava Yolları adını alacak Devlet Hava Yolları, kısa sürede yurt dışı seferlerine de başlayarak büyük gelişme göstermiştir.

 
 

 
Bütün hakları saklıdır © 2000 - FORSNET
 
Yukarı Ana Sayfa