REFORMLAR VE ATILIMLAR

    SAĞLIK

 
   REFORMLAR ve ATILIMLAR
   Siyasal
   Saltanatın Kaldırılması
   Cumhuriyetin İlanı
   Halifeliğin Kaldırılması
   Eğitim
   Milli Eğitim
   Tevhidi Tedrisat Kanunu
   Yeni Harflerin Kabulü
   Kültür
   Tarih
   Dil Devrimi
   Güzel Sanatlar
   Halkevleri
   Hukuk
   Anayasalar
   Anayasa Değişiklikleri
   Kabul Edilen Kanunlar
   Kadın Hakları'nın Kabulü
   Ekonomi
   İzmir İktisat Kongresi
   Tarım
   Sanayi
   Ulaştırma
   Sağlık
   Diğer
   Tekke ve Zaviyeler
   Kılık Kıyafet
   Soyadı Kanunu
   Ölçüler ve Takvim

   ATATÜRK İLKELERİ
   Cumhuriyetçilik
   Milliyetçilik
   Halkçılık
   Laiklik
   Devletçilik
   İnkılapçılık

   MİLLİ SAVUNMA ve
   EMNİYET

   Kara Kuvvetleri
   Hava Kuvvetleri
   Deniz Kuvvetleri
   Jandarma Kuvvetleri
   Emniyet Teşkilatı

   DIŞ POLITIKA
   Musul Sorunu
   Fransa ile İlişkiler
   Yunanistan ile İlişkileri
   İtalya ile İlişkileri
   Rusya ile İlişkileri
   Doğulu Devletler ile İlişkiler
   Milletler Cemiyetine Katılış
   Balkan Antantı
   Montrö Boğazlar Sözleşmesi
   Sadabat Paktı

   ÖNEMLİ OLAYLAR
   Siyasi Gelişmeler
   Cumhuriyet Halk Partisi
   Terakki Perver Cumh. Fırkası
   Şeyh Sait Ayaklanmasi
   Takrir-i Sükun Kanunu
   Atatürk'e Suikast Girişimi
   Serbest Cumhuriyet Fırkası
   Menemen Olayı
   Hatay Sorunu

23 Nisan 1920'de yeni devletin kuruluşundan itibaren, sağlık hizmetleri, ilk kurulan hükümette bağımsız bir bakanlık tarafından yönetilmiştir. Böylece, Milli Mücadelenin başlangıcında Ankara'da kurulan ilk hükümetin içinde, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı da yer almıştır Bakanlık, 1925 yılında hazırlamış olduğu bir programla, sağlık sorunları üzerine dikkatle eğilmenin gereğini duymuştur. 1930 yılında çıkarılan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 1936 yılında çıkarılan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilatı ve Memurin Kanunu ve bu kanunlara ek olarak çıkarılan kanunlarla, sağlık hizmetleri ve Bakanlığın merkez ve taşra örgütü düzenlenmiş bulunmaktadır. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kuruluşundan itibaren çok önemli hizmetler görmüştür. Bulaşıcı hastalıklara karşı alınan köklü tedbirlerle verem, tarhom, frengi, sıtma kontrol altına alınmış, çiçek, tifüs, veba, kolera gibi hastalıklar da ülkede pek görünmez olmuştur.

Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi, memlekete hüküm süren hastalıklar ve bunların sebepleri, mücadelede güdülecek yollar ve yöntemler hakkında incelemelerde bulunmak, aşılar ve serumlar hazırlamak amacı ile yüksek bir bilim kuruluşu olarak 1931 yılında hizmete açılmıştır. Sağlık memurları, hemşire ve ebelerin yetiştirilmesi amacıyla Cumhuriyetin ilanından sonra çeşitli okular açılmıştır.

Atatürk her yıl TBMM'yi açış konuşmalarında, sağlık sorunlarına önemle ve ciddiyetle eğilerek, hükümete, konu ile ilgili yol gösterici direktifler vermiştir. Atatürk 1 Kasım 1937'de TBMM'ni açarken Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın çalışma ve faaliyetleri hakkında dikkat çekici açıklamalar yapmakta ve Bakanlığın çalışmalarından duyduğu memnuniyeti de dile getirmektedir. "Kendine inkılabın ve inkılapçılığın çeşitli ve hayati vazifeler verdiği Türk vatandaşının sağlığı ve sağlamlığı, her zaman üzerinde dikkatle durulacak milli meselemizdir."

 
 

 
Bütün hakları saklıdır © 2000 - FORSNET
 
Yukarı Ana Sayfa